Kezdő oldal
Rólunk
Küldetésünk
Kapcsolat
Hírek            Kezdő oldal            Rólunk            Küldetésünk          Kapcsolat   
A TI és ÉN = MI program
(Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés MIndannyiunkért)


Iskolánkban, a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnáziumban szükségét éreztük egy olyan program elindításának, mely a közösségben gondolkodva, a személyes és közösségi értékek mentén fejleszti a szociális képességeket és az érzelmi intelligenciát, és emellett illeszkedik az iskola hagyományos működésébe. Hiszen az egyes gyermekek problémái  minden esetben magát az egész tanuló közösséget érintik.

A TI és ÉN=MI (Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért) programot kéz éve indítottuk el az alsó tagozatban. Az alsó tagozatos tanítók az első félévben rendszeres csoportos konzultációkon ismerkedtek meg a program elemeivel és elméleti hátterével. Utána szabadon eldönthették, hogy szeretnék-e elindítani a programot a saját osztályukban. Jelenleg három osztályban folyik a munka, a háttérben folyamatos konzultációkkal. A foglalkozások heti egy órát vesznek igénybe, de a program bizonyos elemei beépülnek a többi nap napirendjébe is. Játékok, mesék, rajzolás, vizualizációs gyakorlatok, dramaturgiai elemek váltakozva követik egymást. A foglalkozások során a gyermekek teljesítményét nem osztályozzuk, az értékelés csak a személyes visszajelzéseken keresztül történik. 
A program lényegi eleme, hogy a foglalkozásokat az osztály tanítója vezeti az egész osztályközösségnek. Mivel a gyerekek az idejük nagy részét ebben a közösségben töltik, a családi közösség után a legtöbb támogatást az osztálytársak és a tanítók tudják nekik nyújtani. Tehát a program célja elsősorban egy támogató, kiszámítható, biztonságos közösség kialakítása.
A program további célkitűzései:
"    az önbecsülés növelése
"    az önfegyelem növelése
"    saját és mások érzelmeinek felismerésében való jártasság megszerzése
"    az érzelmek hatékony kommunikálásának kialakítása
"    az empátiás képesség növelése
"    egyéni célok és értékek megfogalmazása
"    a  közösségi, társas értékek tudatosítása
"    tervezés és előre gondolkodás fejlesztése

A foglalkozások során a tanulók többek között konkrét tárgyi ismereteket szereznek az érzelmekről. Megtanulják, hogy az érzelmek mind helyénvalók, és senki nem vonható felelősségre azért, amit érez. Azt is megtanulják, hogy különbséget tegyenek az érzelem, az érzelmet okozó esemény, és az érzelmet követő cselekvés között.
Ez a szétválasztás sokszor nehéz lépés még nekünk felnőtteknek is. Nem biztos, hogy mindig végiggondoljuk a következő módon: az rendben van, hogy a gyermek dühös lesz, ha piszkálják, de az már nincsen rendben, ha ezért a másikat bántja. Az okot megértem, a dühét elfogadom, de a cselekedetet nem. Természetesen a program csak akkor működik hatékonyan, ha a pedagógus is ennek a szellemében jár el az osztályban, mert az ő példamutatásával válik hitelessé a "tananyag". Sokszor elkövetjük azt a hibát mi magunk is, hogy nem hagyjuk, hogy a gyermek átéljen bizonyos érzelmeket. Nekünk is meg kell tanulnunk különbséget tenni. "Nem lehetsz dühös!" helyett "Értem, hogy dühös vagy, de nem törheted össze a ceruzákat".  Többek között az ilyen helyzetek felismerése és kezelése miatt is szükséges a rendszeres konzultáció.

Az érzelmekkel kapcsolatos munka része az érzelmek mögött meghúzódó emberi vágyaink és értékeink feltérképezése és megerősítése. A szorongó kislányban észrevesszük, hogy nagyon okosan szeretett volna felelni, a dühös kisfiúban pedig azt, hogy egy szép várat akart felépíteni, amit most leromboltak. A fókusz így fokozatosan átkerül az érzelmekről az értékekre, ami lehetővé teszi az önkontroll hatékonyabb alkalmazását.
A konkrét ismereteken kívül a napi rendszeres gyakorlatok során új szokásokat és viselkedésmintákat tudnak kialakítani a tanulók a régi, másokat esetleg zavaró viselkedés helyett. Kiderül, hogy meg tudják változtatni a hozzáállásukat társaikhoz és önmagukhoz. Lehetőségük nyílik az új képességeik begyakorlására az osztályban, ami lehetővé teszi ezeknek a képességeknek a közösségen kívüli alkalmazását is. A munka részét képezi a szülőkkel való kapcsolat ápolása, és a foglalkozásokon tanult ismeretek, az új képességek "hazavitele" és otthoni alkalmazása.

Dr. Boglarka Hadinger pszichológus és pszichoterapeuta az önbecsülés öt tartóoszlopaként a következőket jelöli meg:
"    Pozitív kapcsolatok
"    Hozzáértés
"    Tájékozódási képesség a célok és értékek tekintetében
"    Jó emberré válás igénye
"    Életöröm és életkedv

Eddigi tapasztalataink alapján mondhatjuk, hogy a TI és ÉN=MI program során a tanulók mind az öt területen tudnak fejlődni. Az egymásra figyelés javítja a kapcsolataikat, és az érzelmek terén igazi szakértőkké válhatnak. Könnyebben eligazodnak az ok-okozati összefüggések, a célok és értékek megfogalmazásában. Megtapasztalhatják tetteik következményeit, és hogy ezek hogyan érintik a többieket. Alkalmuk nyílik a másokkal való törődés, a többieknek való segítségnyújtás gyakorlására. Lehetőségük nyílik tapasztalatot szerezni a saját magukban rejlő értékekről is, arról, hogy ők maguk is "jók". Hatékonynak és értékesnek tudják magukat megélni. És végül, de nem utolsósorban a foglalkozások alatt szemmel láthatóan árad belőlük a lelkesedés és az életkedv.
A foglalkozások élménnyé válnak, az órai szereplések, elkészített feladatok pedig alkotássá.  Ha a gyermekek találnak értelmet a tevékenységükben, motiváltak lesznek mind az ismeretek elsajátítására, mind a pozitív változásokra, mind a rendszeres iskolába járásra.
Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy szociális és kognitív képességek folyamatos kölcsönhatásban vannak. Példaképpen a célok és értékek megfogalmazása, a tervezés és előre gondolkodás képessége a tanulás során is hasznosítható.  Nem meglepő tehát, hogy külföldön a hasonló programokat alkalmazó iskolák mérhető változásokról számolnak be a tanulmányi eredmények javulása terén is.
A vizsgálatok szerint ezek az iskolák hasonló jó eredményekről számolnak be egyéb területeken is. Ezekből néhány példa:

"    növekszik a diákok érzelmi szókincse
"    javul az osztályok légköre
"    csökken a hiányzások száma
"    csökken a diákok agresszív viselkedése, növekszik az önuralmuk
"    csökkennek a viselkedési problémák
"    nő a diákok kognitív képességeket mérő tesztekben elért eredménye
"    a diákok hatékonyabban képesek megküzdeni a frusztrációkkal
"    megtanulják  alkalmazni és szívesen használják a hatékony konfliktus megoldási stratégiákat
"    csökken a depresszió előfordulása a sajátos nevelési igényű diákok esetén
Bár iskolánkban a program bevezetése még kísérleti stádiumban van, reméljük, hogy hamarosan mi is beszámolhatunk hasonló jó eredményekről.
Daniel Goleman szerint az érzelmi intelligencia jobb előrejelzője az életben és az iskolában elért sikereknek, mint az IQ. Bízunk abban, hogy a TI és ÉN = MI program bevezetésével mi is hozzá tudunk járulni az iskolánkba járó gyermekek sikeres pályafutásához, és ahhoz, hogy ne csak sikeres, de jó emberekké is váljanak.
Irodalom:

Boglarka Hadinger (2006): Bátorság az élethez, Jel kiadó, Budapest
Daniel Goleman (2008): Érzelmi intelligencia, Háttér kiadó, Budapest


Pataky Krisztina iskolapszichológus
tanítók: Bóczi Zsuzsanna                        
Rott Zsuzsanna
Varga Annamária
Huszár Attila igazgató
Cservenkáné Pál Ilona alsós igazgató helyettes


                Copyright 2013 Pataky Krisztina

letölthető anyagok

Előadás a programról

Egy óra anyaga:
Mese az erdőszéli iskolából